Cjenovnik

Red. broj
Vrsta usluge
Cena (evro)
1.
Osnivanje preduzeća U cijenu su uključeni: 
– Odluka o osnivanju
– Statut
– Potvrda o registraciji od CRPS 
– Matični broj 
– PIB broj
– PDV broj
– Carinski broj
– Račun kob banke
– Pečat I štambilj
350 € ≤
(u zavisnosti od zahteva klijenata, pravne forme itd.)
2.
Spajanje preduzeća
350 € ≤
3.
Promena pravne forme
200 € ≤
4.
Obezbeđivanje adrese za privremenu registarciju preduzeća
po dogovoru
5.
Pomoć za registraciju firme u Poreskoj upravi – izrada izjava
– popunjavanje obrazaca
– pomoć pri sastavljanju ugovora za PU
– pomoć pri otvaranju firminog računa u      banci itd
50 €
6.
Registracija radnje kod CRPS
≤ 100 €
7.
Osnivanje udruženja/nevladinih organizacija
250 € ≤
(u zavisnosti od zahteva klijenata)
8.
Izrada pečata firme
20 €

Najcesca pitanja

Namjeravam otvoriti d.o.o u Crnoj Gori koji bi se bavio posredovanjem, zastupanjem, konzaltingom (znaci pruzanje intelektualnih usluga).  Skoro sve usluge pruzale bi se izvan Crne Gore – na podrucju jugoistocne europe (da li se oporezuje usluga isporucena izvan teritorija Crne Gore). 

U Hrvatskoj ukoliko uslugu isporucujete izvan granica zemlje (npr u Sloveniji) na tu uslugu se ne obracunava pdv. Da li je isti slucaj i kod vas – dakle ako firma u Crnoj Gori fakturira firmi u Hrvatskoj usluge koje isporucujem u Hrvatskoj (npr radim 3 dana predavanja/konzaltinga u zagrebu i to fakturiram s firme u Crnoj Gori).

U odgovoru na Vaše pitanje, ističemo da je osnovno načelo kod određivanja mjesta oporezivanja usluga  da se  PDV plaća prema mjestu obavljene usluge. Mjestom izvršenog prometa usluga, shodno članu 17 stav 1 Zakona o porezu na dodatu vrijednost (Sl. list RCG br. 65/01…4/06 i Sl. list CG 16/07),  smatra se mjesto u kojem poreski obveznik, koji pruža oporezive usluge,  ima svoje sjedište ili poslovnu jedinicu iz kojeg obavlja usluge ili stalno, odnosno uobičajeno prebivalište, ako nema sjedište ili poslovnu jedinicu. Dakle, na osnovu izloženog slijedi da ukoliko firma čije je sjedište u Crnoj Gori pruža navedene usluge  korisnicima, odnosno licima  koja imaju sjedište van Crne Gore,  nema obavezu obračunavanja i plaćanja PDV-a.

Koliko iznosi PDV I porez na dobit?

PDV je 19% i porez na dobit je 9% što je najpovoljnije u regionu.

Dobit firme (dividenda) pripada vlasniku firmu, koju može da prenese  na svoj račun u inostranstvu. Isplaćuje se u martu za prethodnu godinu. Prvo platite porez na dobit 9%  i nakon toga dobit (dividendu)  možete da prenesete na vaš lični račun u inostranstvu.

PDV se obračunava (poreska prijava se podnosi Poreskoj upravi) do 15 u mjesecu za prethodni mjesec.

Da li je potreban osnivački ulog?

Osnivački ulog je 1 EURO. Ukoliko  je osnivaču  potrebno  da ima više novčanih sredstava na računu, radi početnih ulaganja, potrebno je, da, pre registracije firme,  novac deponujete kod neke poslovne banke, koja će nakon registracije firme prebaciti novac na racun firme.

Koji je najčešći  oblik preduzeća u CG odn. koji tip preduzeća mi predlažete?

Najčešći oblik organizovanja preduzeća je d.o.o. i uglavnom ima iste karakteristike kao i u Srbiji. Firma će biti registrovana za širok krug delatnosti kao i za spoljnotrgovinsko poslovanje, te vam bez ikakve sumnje predlažemo taj oblik.

Da li d.o.o. treba odmah da se prijavi za PDV?

Prilikom osnivanja preduzeća ne morate da se  prijavite za PDV. Kada firma ostvari promet preko 18.000€ obavezna je  da prijavi PDV.  To isto važi i za radnju, kada ostvari preko 18.000€  mora se registrovati za PDV.

Da li strana lica imaju iste uslove za registraciju I poslovanje?

Strana lica imaju  iste  uslove za otvaranje preduzeca i poslovanje, kao i domaća lica.

Da li se moram prijaviti za boravak odmah po ulasku u Crnu Goru?

Pogledajte na sajtu  o tome detaljnije
http://selecta-me.blogspot.com/search/label/Vizni%20re%C5%BEim
Nakon registracije preduzeca u CG imate pravo da tražite i dobijete privremeni boravak na jednu godinu koji se nakon toga produžava. Znači, privremeni boravak na jednu godinu dobijate nakon registracije firme. Pre registracije firme možete se prijaviti i boraviti neprekidno 30 dana.

Da li osnivač firme može biti naša firma iz HR?

Osnivač firme može biti fizičko ili pravno lice. U principu, oko registracije i poslovanja nema nikakve razlike. Isto je kao i u Hrvatskoj: osnivač ima pravo upravljanja i pripada mu dobit  firme.

Možda bi vam više značilo marketinški, za vaše poslovne partnere, da vaša firma iz HR bude i osnivač firme u CG. Znači, prednosti nema, to je stvar vašeg izbora.

Da li  je registar preduzeća u CG javan?

Registar preduzeća možete vidjeti na sajtu Centralnog registra Privrednog suda www.crps.me  i podaci su javni.

 

Imam firmu u Italiji. Da li ta firma može biti osnivač firme u CG?

Da. Za osnivanje firme u Crnoj Gori, potrebno je da donesete overenu kopiju registracije firme (overenu od notara u Italiji, potvrdu od reg. suda da je firma aktivna, ne stariju od 3 mjeseca i Statut firme).

Mi ćemo  vam pripremiti i poslati emailom Odluku o osnivanju firme, koju ćete prevesti na italijanski jezik i  overiti kod vašeg notara. Ovu odluku treba u CG da prevede i overi ovlašćeni sudski prevodilac (plaća se oko 20€ po stranici).  Ili, da vaš punomočnik  (sa ovlašćenjem od vaše firme, koje je overeno kod vašeg notara) kod nas  u Podgorici, overi Odluku o osnivanju (koju ćemo mi prethodno pripremiti).  Kao sto ste vidjeli na sajtu,  postupak overe dokumentacije, ukoliko se prethodno sve pripremi i usaglasi, kod notara traje samo 1 sat i potreban je samo jedan vas dolazak u CG.

Više osnivača želi da registruje firmu u CG.Da li moraju svi doći u CG da potpišu dokumenta?

Mi ćemo  vam pripremiti i poslati emailom Ugovor  o osnivanju, kojeg ćete prevesti na italijanski i overiti kod vašeg notara. Poslaćete nam overeni Ugovor kojeg će prevesti ovl. sudski prevodilac u CG. Prevod po stranici iznosi oko 20€. Znači, nije potrebno da svi osnivači dolaze u CG   , firmu možemo registrovati i bez vašeg prisustva.

Koliko su minimalni troškovi za firmu?

Mjesečni minimalni troškovi koje firma ima su doprinosi za penz. i zdravst. osiguranje za direktora, koji iznose oko 130€ (oko 60% od bruto plate I srazmjerno su veci, ako se isplaćuje plata u većem iznosu od minimalne). Vođenje knjigovodstva je oko 100€  i naviše, sto zavisi od obima posla. To bi bili neki minimalni mjesecni troškovi.

PDV je 19% i porez na dobit je 9% što je najpovoljnije u regionu.

Da li ja kao stranac mogu istovremeno biti i osnivac i direktor firme?

Možete biti i osnivač i direktor firme bez obzira što niste državljanin Crne Gore. Na osnovu vaše firme možete dobiti dozvolu za rad i boravak, Kao direktor firme imaš pravo na penzijsko i zdravstveno osiguranje u Crnoj Gori.

Da li ima razlike u uslovima registracije d.o.o. za domaće I strane državljane?

Stranci i domaći državljani imaju sasvim iste uslove za registraciju preduzeća (ili poslovne jedinice) u Crnoj Gori.

Da li stranac moze da bude director firme?

Registrovana firma mora da ima direktora. Stranac može da bude direktor firme. Nemate obavezu da zaposlite druge radnike.

Gdje može biti sedište firme u Crnoj Gori?

Sjedište vaše firme može biti u kancelariji knjigovođe ili na bilo kojoj drugoj adresi. Možete imati sedište i na našoj adresi, bez nadoknade. Poštu ćemo vam proslediti. Ako želite neke druge administrativne usluge možemo se o tome dogovoriti uz neku razumnu cijenu.

Koliko iznosi porez na dobit u CG I da li mogu da prenesem dobit na moj lični racun u inostranstvu?

Dobit firme (dividenda) pripada vlasniku firmu, koju može vlasnik da prenese i na svoj račun u inostranstvu. Isplaćuje se u martu za prethodnu godinu. Prvo firma plati porez na dobit (oko 9% ) na dobit i nakon toga , vi kao  fizičko lice platite porez 9% i novac  možete da prenesete na vaš lični račun u inostranstvu gde želite.

Koliko naplaćuju knjigovodstvene agencije za vodjenje knjigovodstva?

Mjesečna cijena usluge knjigovođe iznosi od 100€ pa naviše, zavisi od obima posla, tako da i to smatrajte nekim fiksnim troškom.

Ukoliko odlucim kasnije da ugasim d.o.o. koliki je trosak likvidacije firme?

Trošak likvidacije firme iznosi oko 500€ od čega je sudska  taksa 60€  nadoknada strečajnom upravniku 200€ i usluga da vam to neko to sve obavi oko 200-250€.

 

Da li kao strani drzavljanin mogu osnovati preduzece u C.Gori ( domicilnu ili off shore ) i koji su uslovi . Da li mogu prijaviti boravak u C.Gori. Mogu li na firmu registrovati automobil i brod. Otvaranje racuna u banci 

Strani državljani pod istim uslovima kao i domaci mogu da registruju preduzeće (d.o.o.) u CG. Kao što ste vidjeli na našem sajtu, potrebno je da nam dostavite vaše lične podatke (ime iprezime,adresa stanovanja i broj pasoša) , naziv buduce firme (mi cemo provjeriti da li je naziv slobodan) i adresa firme). Osnivački ulog iznosi 1€. Mi bismo pripremili sva potrebna dokumenta i vi biste jedino morali da dodjete u Podgoricu na jedan dan, da potpišete i ovjerite dokumenta kod notara i ovlašćenje za nas.Taj postupak ukupno traje pola sata. Nakon toga mi cemo predati dokumenta u Privredni sud na registraciju i sve kompletno (registracija preduzeća,PIB,PDV,racun u banci,carinski broj, pecat) bilo bi završeno za 7-10 dana. Znači, vaša obaveza bi bila da dodjete u Podgoricu na jedan dan a mi sve ostalo preuzimamo da završimo.

Off shore kompanije više se  ne mogu  registrovati u CG.

Da li mogu da moj osnivački ulog bude veći od 1 EURA?

Da. U banci deponuj osnivački ulog u novcu i uzmi potvrdu od banke koju prilažemo sudu uz ostalu dokumentaciju. Nakon registracije firme i otvaranja racuna, dostavićeš  zahtjev banci da prebace novac na račun tvoje firme i sa njim mozes odmah raspolagati.Takođe, možeš u toku poslovanja povećati novčani osnivački ulog.

Ako prijavim firmu na vašu adresu, da li to obavezno podrazumeva da će mi pošta u vezi sa firmom stizati na vašu adresu ili ne? Ako je tako vi ćete biti u obavezi da mi poštu prosleđujete? Da li ja u tom slučaju imam mesečnih obaveza prema vama?

Možete prijaviti adresu firme na vašu adresu stanovanja ili bilo koju drugu adresu. Inace, ne placa se nista i ako prijavite na našu adresu, ali ti je u tom slucaju sjediste firme u Podgorici i Poreska uprava u Podgorici. Ako se radi o uobičajenom primanju pošte ne plaćate ništa.Ukoliko Vam je potrebno povremeno korišćenje kancelarije, telefona ili neke druge administrativne usluge o visini paušalnog iznosa bi se dogovorili uz obostrano korektnu naknadu.

Mora li tvrtka imati zaposlenike i mogu li ja osobno, kao hrvatski drzavljanin koji za sada nema ni prebivaliste niti radnu dozvolu na podrucju RCG (iako bih to s vremenom htio regulirati), biti njen direktor ? Ne mislim time na svoje zaposljavanje u tvrtki, nego na pravo voditi je i zastupati pred drzavnim, poreznim, pravosudnim itd. organima. Ako mogu, je li mi dopusteno isplacivati si neku naknadu za taj rad ? (U HR je to dopusteno.)
Da. Možete biti upisani u rješenju o registraciji firme kao izvršni director ili kao ovlašćeni zastupnik firme (bez ograničenja ili sa ograničenjem), onako kako to odredite Statutom. Firma mora imati izvrš. direktora. Ostale zaposlene ne mora imati. Ovlašćeni zastupnik može biti u radnom odnosu, a ne mora.Zaposleni može biti u radnom odnosu sa  punim radnim vremenom ili pola radnog vremena. Ako ste samo  ovlašćeni zastupnik I niste u radnom odnosu, firma vam može isplaćivati naknadu za rad   preko ugovora o djelu (honorarno)

Ukoliko bih adresu za prijem poste imao kod Vas (sto bih sigurno preferirao), je li to besplatna usluga ?

Da.Ukoliko želite i još neke druge usluge (npr.korišćenje  kancelarije, sekretarice itd.) o tome bi se dogovorili uz obostrano zadovoljstvo.

Je li moguce osnovanje tvrtke u Crnoj Gori,  na nacin, da ja nekome od Vas iz Selecte posaljem notarski ovjerenu punomoc da to mozete uciniti u moje ime, a bez moga prisustva, i da mi onda postom posaljete dokumentaciju ?

Da. Firmu možemo osnovati kod Centralnog registra  bez vašeg prisustva, na osnovu notarskog zapisa.

Koliko za jednog zaposlenog koštaju obavezna najniža mesečna izdvajanja za penziono i invalidsko osiguranje? Ima li u tom slučaju strani državljanin , sa zdravstvenom knjižicom Fonda zdravstva Crne Gore da se leči u zdravstvenim ustanovama u Crnoj Gori kao i svaki drugi crnogorski gradjanin?

Od dana registracije preduzeća u Crnoj Gori imate obavezu da obracunavate doprinose za penzijsko i zdravstveno osiguranje na platu direktora preduzeca koji iznose oko 130€ mjesecno (neto plata je oko 150€ , bruto 270€). Znaci, imate zdravstvenu knjizicu kao i  svi domaci gradjani.

Ja sam slovenacki drzavljanin i me interesira ako u Crnoj Gori postoji mogucnost otvaranja crnogorske offshore firme?

U CG nije moguce registrovati off shore kompaniju. Zakon je prestao da vazi pre nekoliko godina.

Da li firma koju bih osnovao u CG može biti osnivač moje firme u Sloveniji?

Firma u CG može biti osnivač vaše firme u Sloveniji . Nakon registracije firme u CG potrebno je da u sloveniji izvršite promenu vlasnika vaše firme, tako da to nije nikakav problem. Znači, ne morate registrovati off shore kompaniju ili osnovati firmu negde drugo. I to vam je mnogo jeftinije i bliže, nego da registruju kompanije negde dalje.

Interesuje me da li po vazecim propisima osnivac i direktor DOO moze biti penzioner?

U vezi vaseg pitanje saljem vam tekst cl. 112 Zakona o penz. i inv. Osiguranju Crne Gore kao i komentar Poreske uprave o tom pitanju (objavljeno:Poreska praksa za jun 2010g). Znači, može. Doprinosi su za penzionera u radnom odnosu manji za oko 40%.

Hrvatski sam državljani i želim da registrujem turističku agenciju u CG.

Znaci, sve te djelatnosti upisujemo u sudski registar prilikom registracije firme a odobrenje za rad tražite, za one djelatnosti  kojima cete se stvarno baviti. Npr.  putnicku agenciju registrujemo u Privrednom sudu  a ukoliko  zelite da se tom djelatnoscu stvarno bavite, potrebno vam je odobrenje za rad od Min. turizma(uslovi za putnicku agenciju možete naći u Zakonu o turizmu CG). Za ostale djelatnosti koje ste nabrojali, nije vam potrebno odobrenje za rad i tu vam nudimo mogucnost da registrujete sjediste  firme na nasoj adresi, besplatno (za primanje poste i tome slicno). Npr. mozete registrovati  firmu u CG na nasoj ili nekoj drugoj adresi  i obavljate poslovanje elektronski iz Hrvatske. Sa bankom takodje mozete ugovoriti da primate izvestaje o stanju na racunu i placanja elektronski. Ta usluga kod banaka kosta oko 70-100€ godisnje.

Koje su obaveze izvršnog direktora firme za platu, boravak u CG I slično?

Ka o stranac  mozete biti I vlasnik I director  firme. Kao direktor imate obavezu da placate minimalno 130€   mjesecno,  za  doprinose  za zdravstveno I penz.osiguranje, plus neto plata  150€ , koja pripada  vama. Obaveza placanja doprinosa ide od dana registracije firme. Imate mogucnost da se ne prijavite kod Fonda za zdravst.i penz.osiguranje kao director firme , ali ste ipak obavezni da placate doprinose od 130€ mjesecno za direktora. Ukoliko zelite da se prijavite kod Fonda morate imati dozvolu za zaposljavanje za stranca i privremeni boravak . Znači, mozete registrovati firmu i poslovati i  nije vam potrebno odobrenje za  privremeni boravak  i dozvola za zaposlenje stranca. Pogledaj detaljnije na

http://selecta-me.blogspot.com/search/label/radna%20dozvola . Inace, prijava  Fondu predaje se  preko Poreske uprave i nije nikakav problem. Dozvola za zaposljavanje dobija se kod Zavoda za zaposljavanje CG a privremeni boravak kod Policije. Za to nemate nikakvih problema.

Naravno, kao director firme vi upravljate firmom. Mozete dati ovlascenje za neke poslove nekom drugom licu.  Ne morate imate vise zaposlenih osim direktora.

Koliko iznosi minimalni osnivački ulog?

Minim. osniv.ulog je 1€. Ukoliko vi zelite mozete imati i veci novčani osniv. ulog i on se upisuje na resenju o registraciji. Ukoliko zelite veci osniv. ulog deponujete sredstva kod neke banke i dobijete potvrdu koju prilozite sudu za registraciju. Nakon registracije I otvaranja racuna kod banke ta sredstva prenesete na svoj racun I sa njima mozete slobodno raspolagati.

Da li se uz račun kod banke dobija i devizni račun i instrukcije za plaćenje IBAN?

Da. Dobijete IBAN.

U CG ima više od 10 banaka I sve su strane osim Prve banke.

 

 

 

 

 

Kontakt

NAŠA STATISTIKA

10.000 KLIJENATA

20 GODINA POSTOJANJA

170.000 PREGLEDANIH STRANA osnivanjepreduzeća.mobi

6 SJAJNIH ZAPOSLENIH

NAŠ TIM:

Velimirović Milinko, dipl.pravnik
vlasnik i direktor

Sandra Milenković, dipl.ecc
Izrada biznis programa

Marija  Vojinović,informatičar
marketing

Jelena Mihailović,dipl.pravnik

Ako inače već niste stekli takav utisak: da, mi smo drugačiji. Mi govorimo drugačije.

Mi razmišljamo i savjetujemo drugačije negošto ste naviknuti – ali sigurno, ne drugačije nego što očekujete

 

Nazovite ili pošaljite mail! 

Vlasnik Business Consalting Company SELECTA; Predsjednik Nacionalnog udruženja poslovnih konsultanata Crne Gore; Član više međunarnih konsultantskih organizacija.

Pošaljite email na selecta.me@gmail.com ili nazovite na +382 69 590 433

ili popunite formu obrasca

Ваше име (обавезно)

Ваша е-пошта (обавезно)

Предмет

Ваша порука

 

 

Naše usluge

Želite da osnujete preduzeće u Crnoj Gori, ali ne znate kako? 

KLJUČNI SAVJET:

Ne ustručavajte se potražite savjet PRIJE otvaranja

Pratite sve noviete u biznisu

Pre nego donesete odluku potražite savet

 

Nije problem da tehnicki registrujete firmu u privrednom registru

Problem je da prije registracije znate šta vas čeka

Da posle registracije znate kako dalje

Postoji nekoliko  stvari koje treba da znate i treba da uradite, pre nego što registrujete svoju firmu, ako želite da budete što uspešniji

Dokažite se u biznisu 

 

Registracija firme

Samo Vam je potreban pasoš,  jedan EURO osnivackog uloga i jedan dan u Crnoj  Gori

Kako da otvorite firmu bez dolaska u Crnu Goru

Kako da otvorite firmu bez dolaska u Crnu Goru

Predložite naziv za vašu firmu Mi ćemo u Centralnom registru Privrednog suda provjeriti da li je  naziv slobodan                                                                           Posaljite naziv radi provjere na email: selecta.me@gmail.com

Nakon što ste odredili naziv firme pošaljite nam e-mailom sledeće podatke: Naziv firme; Lične podatke za osnivača i direktora: Ime i prezime, adresa stanovanja,  MB, broj pasoša Sedište firme – Ukoliko još nemate vašu adresu firme, možete registrovati firmu na našoj adresi; Djelatnosti kojima će se vaša firma baviti                                      Posaljite podatke na email: selecta.me@gmail.com

Na osnovu podataka koje ste nam dostavili, pripremićemo sva potrebnadokumenta  za registraciju: Odluku (Ugovor) o osnivanju, Statut, obrasce za registraciju, deponovani potpis i ostalo.

Kada pripremimo dokumentaciju,  dogovorićemo se o terminu kada možete da dođete u Crnu Goru, radi potpisivanja i overe  dokumentacije u  sudu

Planirajte dolazak u Crnu Goru na 1 dan radi ovjere dokumentacije Nasa adresa je Podgorica, Marka Miljanova 46. Potrebnoje da imate samo pasoš . Ukoliko je pravno lice osnivač: Izvod iz registra ne stariji od 3  mjeseca i Statut

Ovjera dokumenata kod notara Neophodno je lično prisustvo osnivača i direktora u Crnoj Gori  da potpišu i overe  dokumenta kod notara (Ovjeru dokumenata kod notara možete da obavite za jedan sat)  

Registracija preduzeća u Centralnom registru             Mi ćemo kompletirati i predati dokumentaciju za registraciju Firma se registruje u Centralnom registru privrednih subjekatafirme  kod Centralnog registra, registraciju PIB-a, PDV-a, carinskog broja i otvaranje računa kod banke

 

Kompletna registracija firme može se završiti za 7-10 dana.

 

Kompletnu registraciju firme završićemo  u roku od 7-10 dana

 

 

Š t a   s v e  d o b i j a t e:

1.   Osnivačka akta (Odluka-Ugovor o      osnivanju, Statut)
2.   Rešenje o registraciji firme
3.   Matični broj
4.   PIB

company-registration-montenegro

company-registration-montenegro

5.   PDV
6.   Carinski broj
7.   Pecat firme
8.   Ako nemate svoj prostor možete registrovati firmu na nasoj adresi, bez nadoknade                                               9.   Sve konsultacije su besplatne

 

Maximalni rok za kompletnu registraciju preduzeća iznosi  7-10 dana
Cijena 350€(u cijenu su uracunate sve takse -nema skrivenih troškova) 

Za informacije posaljite poruku na email selecta.me@gmail.comNazovite ili posaljite email

mob. 382 69 590 433 

 

 

2 thoughts on “Registracija firme

Comments are closed.

Crna Gora

Svako ko vodi velike poslove hoće što jeftinije da prođe,

zato biznismeni iz celog sveta rade u zemljama gde su porezi najniži

Preselite biznis u Crnu Goru  i koristite izuzetne poreske povoljnosti

Možete imati  registrovano preduzeće za najviše 7-10 dana

Potreban vam je samo pasoš i 1€ osnivačkog uloga

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *